หน้าหลัก
โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน

ความเป็นมาของโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน
(ต้นกล้าสหกรณ์)
สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด จังหวัดน่าน

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 (ปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2552) สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด ได้เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนรับฟังนโยบายโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 4 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด ระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่จะนำพาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป เด็กและเยาวชนจะต้องเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรอบรู้ในวิถีชีวิตสหกรณ์ ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะกับสถานภาพส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนเดินทางสายกลาง บนพื้นฐานการมีวินัยในการใช้จ่ายเงินแบบพอประมาณ มีเหตุ มีผล มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง โดยเน้น “การออมก่อนจ่าย”

“เด็กวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า เด็กวันนี้ คือสมาชิกสหกรณ์ในอนาคต” จะเป็นสมาชิกสหกรณ์อะไรก็ได้ตามวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “พัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ทุกระดับในชุมชนในสังคม และอุดมการณ์สหกรณ์ คือ ความเชื่อร่วมกันว่า การช่วยเหลือตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์จะนำไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ

“สอดคล้องกับหลักและอุดมการณ์สหกรณ์”

                   1.) นักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ

                   2.) โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ (ข้อมูลโรงเรียน)

                   3.) ผู้บริหารโรงเรียน หรือครู อาจารย์ผู้สอนได้รับมอบหมายจากโรงเรียนสมัครเป็นสมาชิกสมทบ

                   4.) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการออม

                             4.1  ฝากเท่าไหร่ก็ได้เป็นการฝากสัจจะออมทรัพย์

                             4.2  จะถอนได้จะต้องจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน หรือย้ายที่เรียน

                             4.3  สหกรณ์คิดดอกเบี้ยเงินฝากให้อัตราร้อยละ 4 บาทต่อปี สมทบเข้ากับต้นเงินฝากวันสิ้นปีบัญชี (31 มีนาคม )

                             4.4  สหกรณ์จัดทำสมุดเงินฝากเป็นรายคนในนามของผู้แทนโรงเรียน โดยผู้มีอำนาจถอนเงิน คือ นักเรียนเจ้าของบัญชี และจะต้องมีหนังสือยินยอมให้ถอนเงินจากโรงเรียนต้นสังกัด โดยผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมาย

 

                   5.) สหกรณ์จะสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการออมและอื่นๆ ตามหลักและวิธีการ อุดมการณ์สหกรณ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

                   6.) สหกรณ์จะเชิญผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้แทนร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง

                   7.) สหกรณ์สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ

                             7.1  ทุนการศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตามจำนวนเงินฝาก ดังนี้

                                       (1) เงินฝากต่ำกว่า 100,000 บาท                  ทุนละ 1,000 บาท

                                      (2) เงินฝากตั้งแต่ 100,001–300,000 บาท     ทุนละ 1,500 บาท

                                      (3) เงินฝากตั้งแต่ 300,001–500,000 บาท     ทุนละ 2,000 บาท

                                      (5) เงินฝากตั้งแต่ 500,001–1,000,000 บาท            ทุนละ 2,500 บาท

                                      (5) เงินฝากตั้งแต่ 1,000,001 บาทขึ้นไป          ทุนละ 3,000 บาท

                             7.2  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

                                      โรงเรียนทำหนังสือขอรับการสนับสนุนวันเด็กแห่งชาติ

                             7.3  กิจกรรมด้านวิชาการต่างๆ

                   8.) วิธีการดำเนินการของโรงเรียนในการดำเนินการกิจกรรมการออม

                             8.1 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะแต่งตั้งกรรมการนักเรียน 5-10 คน ตามแต่ขนาดของโรงเรียนเป็นกรรมการ

                             8.2 กรรมการนักเรียนจะส่งมอบเงินที่ได้มาให้กับครูประจำชั้น

                             8.3  ครูประจำชั้นรวบรวมส่งให้ครูผู้รับผิดชอบหรือผู้บริหารโรงเรียนนำส่งฝาก พร้อมสมุดเงินฝาก/รายชื่อนักเรียนที่ฝาก อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

                             8.4  ผู้บริหารโรงเรียนหรือครูผู้ที่ได้รับมอบอำนาจขอข้อมูลรายละเอียดการฝากเงินทั้งหมดของโรงเรียนแต่ละเดือน นำไปติดประกาศประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองรับทราบ

                             8.5  ผู้ปกครองไม่มีสิทธิ์ถอนเงินบุตรหลาน

                   9.)  ที่มาของเงินทุน

                             9.1  เงินบริจาคจากสมาชิกวันประชุมกลุ่ม ปีละ 2 ครั้ง

                             9.2  เงินบริจาคจากกรรมการบริหารกลุ่ม

                             9.3  เงินบริจาคจากคณะกรรมการดำเนินการทุกปี

                             9.4  เงินบริจาคจากเจ้าหน้าที่/พนักงาน และผู้จัดการ ทุกปี

                             9.5  จัดสรรจากกำไรสุทธิ

                             9.6  ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน (ตามแต่จิตศรัทธา)

 

                   ปัจจุบัน พ.ศ. 2561 (ปีบัญชี 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด  จำนวนทั้งสิ้น 44 รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

ที่ กลุ่ม โรงเรียน รายละเอียดเงินฝาก
ราย จำนวนเงิน
1 201 โรงเรียนบ้านฮากฮาน 77 407,928.20
2 202 โรงเรียนบ้านนาก้า 48 156,295.53
3 204 โรงเรียนบ้านปางสา 32 97,054.62
4 205 โรงเรียนบ้านนาเคียน 5 3,614.56
5 206 โรงเรียนบ้านหาดทรายทองวิทยาคาร 111 12,861.54
6 207 โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง 52 285,982.85
7 208 โรงเรียนบ้านสะเลียม 52 115,514.61
8 211 โรงเรียนบ้านนาไลย 90 434,386.25
9 212 โรงเรียนบ้านสาลี่ 98 38,700.67
10 213 โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา 53 129,725.95
11 214 โรงเรียนบ้านสาคร 43 1,238,803.76
12 215 โรงเรียนบ้านไพรอุดม 32 64,944.40
13 216 โรงเรียนฝั่งหมิ่น (รัฐราษฏร์บำรุง) 44 86,914.94
14 217 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 11 5,524.57
15 218 โรงเรียนหัวนา 24 81,329.61
16 219 โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม 84 439,029.93
17 220 โรงเรียนบ้านครกคำ 1 343.12
18 221 โรงเรียนบ้านไหล่น่าน 71 603,432.23
19 222 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น 74 205,753.11
20 223 โรงเรียนวัดท่าข้าม 37 257,361.31
21 224 โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 70 801,512.88
22 225 โรงเรียนศรีนาชื่น 31 12,009.23
23 226 โรงเรียนนาเหลืองไชยราม 6 5,582.20
24 227 โรงเรียนบ้านดอนไชย 1 283.92
25 228 โรงเรียนบ้านท่ามงคล 216 400,670.12
26 229 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 56 95,681.99
27 230 โรงเรียนบ้านวัวแดง 14 52,304.85
28 231 โรงเรียบ้านม่วงเนิ้ง 34 42,535.70
29 232 โรงเรียนทุ่งศรีทอง 117 275,667.31
30 233 โรงเรียนบ้านห้วยหลอด 41 159,672.14
31 234 โรงเรียนบ้านปงสนุก 148 862,445.71
32 245 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 17 127,127.43
33 246 โรงเรียนบ้านชมพู 70 259,422.51
34 247 โรงเรียนบ้านหนองนก 62 152,027.70
35 248 โรงเรียนบ้านนากอก 29 112,164.02
36 249 โรงเรียนบ้านน้ำมวบ 361 700,372.86
37 250 โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย 21 242,663.86
38 251 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 124 131,825.00
39 252 โรงเรียนแม่สาวิทยาคาร 73 483,665.59
40 254 โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่ 3 153.93
41 256 โรงเรียนอนุบาลกุลหทัย 8 2,741.36
42 257 โรงเรียนอนุบาลเวียงสา 25 24,518.07
43 258 โรงเรียนน้ำปั้ว 65 143,243.47
44 259 โรงเรียนบ้านบ่อหอย 170 15,452.00
รวม 2,802 9,767,245.71

ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2562