หน้าหลัก
ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด
ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
(ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 - 31 มีนาคม 2563)

รายการ ปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563
1. จำนวนสมาชิก (คน)  
- สมาชิกสามัญ 5,113.00
- สมาชิกสมทบ 2,084.00
2. จำนวนกลุ่มสมาชิก (กลุ่ม) 98.00
3. ทุนเรือนหุ้น (บาท) 174,376,260.00
4. ทุนสำรอง 545,327.78
5. ทุนอื่นๆ 1,563,298.90
6. เงินรับฝาก (จากสมาชิก) 213,418,558.23
7. รวบรวมผลผลิตการเกษตร 73,848,623.00
8. ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 46,078,203.65
9. ซื้อสินค้า 12,398,885.00
10. ขายสินค้า 12,331,055.00
11. ขายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 49,923,244.08
12. ขายผลผลิตการเกษตร 74,728,532.50
13. วงเงินกู้ ธ.ก.ส. 350,000,000.00
14. เงินกู้ ธ.ก.ส. (เป็นทุนให้แก่สมาชิก)  
ยกมาต้นปี 216,211,508.18
กู้ระหว่างปี 186,240,328.00
ชำระคืนระหว่างปี 220,283,169.10
คงเหลือสิ้นปี 182,168,667.08
15.เงินกู้ยืมกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ยกมาต้นปี 3,600,000.00
กู้ระหว่างปี 10,000,000.00
ชำระคืนระหว่างปี 3,600,000.00
คงเหลือสิ้นปี 10,000,000.00
16. จ่ายเงินกู้ระหว่างปี 90,699,277.00
17. ชำระเงินกู้ระหว่างปี 95,135,023.00
18. เงินกู้คงเหลือสิ้นปี 493,606,042.00
กำไร/ขาดทุน 16,800,618.46