หน้าหลัก
วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖


เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ในโอกาสครบรอบ ๑๐๗ ปี วันสหกรณ์ไทย เพื่อร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณขององค์ผู้ให้กำเนิด "สหกรณ์" (พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์) พระองค์ท่านไม่ใช่เป็นเพียงผู้รับจดทะเบียนเท่านั้น แต่เป็น "พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย" ยังเป็นผู้ปูพื้นฐานและทรงเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่และจัดตั้งขยายกิจการการสร้างความผาสุกแก่ประชาชนเพื่อการกินดีอยู่ดี โดยมี นายนพพร เรืองสว่าง นายอำเภอเวียงสา เป็นประธานในพิธีเนื่องในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ตลอดจนหน่วยงานเครือข่ายประกอบด้วย นายปัญญวัฒน์ อุดราช ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาเวียงสา, นายสมหวัง ใจหมั่น นายก อบต.อ่ายนาไลย และสมาชิกสหกรณ์ฯ ร่วมในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖ ในครั้งนี้