หน้าหลัก
สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖


สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด #สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี" ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเวียงสา และหน่วยงานเครือข่ายที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ฯ เพื่อสานต่อ และส่งมอบความสุขให้กับน้องๆ เยาวชนคนไทย ได้แก่...
(๑) โรงเรียนบ้านปงสนุก
(๒) โรงเรียนบ้านหัวนา
(๓) โรงเรียนบ้านชมพู
(๔) โรงเรียนบ้านบ่อหอย
(๕) โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม
(๖) โรงเรียนบ้านน้ำมวบ
(๗) องค์การบริหารส่วนตำบลยาบหัวนา
(๘) องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์