หน้าหลัก
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖


สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด โดยการนำของ นายอาวุธ ปัญญาอินทร์ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยนางเยาวนุช วันเพ็ญ ผู้จัดการ, นายเด่นศักดิ์ แก้วเทพ ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนเข้ามอบกระเช้าของขวัญ “สวัสดีปีใหม่” เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ เพื่ออวยพรปีใหม่และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ให้แก่หน่วยงานเครือข่าย ประกอบด้วย...
(๑) สหกรณ์จังหวัดน่าน
(๒) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงสา
(๓) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
(๔) สำนักงานทนายความเสนอเวชสัมพันธ์
(๕) สถานีตำรวจภูธรเวียงสา
(๖) สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา
(๗) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง
(๘) องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์
(๙) องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย
(๑๐) องค์การบริหารส่วนตำบลยาบหัวนา
(๑๑) สำนักงานที่ดินอำเภอเวียงสา