หน้าหลัก
โครงการอบรม หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพกรรมการดำเนินการและกรรมการบริหารกลุ่ม" ประจำปี ๒๕๖๕


สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด จัดโครงการอบรม หลักสูตร"การพัฒนาศักยภาพกรรมการดำเนินการและกรรมการบริหารกลุ่ม" ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการบริหารกลุ่มทั้งหมด จำนวน ๑๐๓ กลุ่ม ผู้เข้ารับการอบรม ทั้งสิ้น ๔๗๒ คน แบ่งเป็น ๒ รุ่น
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๕๔ กลุ่ม ๒๓๖ ราย
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔๙ กลุ่ม ๒๓๖ ราย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การบริหารธุรกิจสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ การควบคุมและการสร้างภูมิคุ้มกันการบริหารจัดการสหกรณ์ นโยบายรัฐกับการบริหารงานสหกรณ์ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของกรรมการสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง โดยมี อาจารย์รุ่งโรจน์ วรชมพู วิทยากรมืออาชีพ เป็นผู้บรรยายถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้