หน้าหลัก
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕


เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๕ ประจำปี ๒๕๖๔ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณสุภาพ ไทยน้อย สหกรณ์จังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในครั้งนี้ ตลอดจน คุณทรงศรี แนวพิชิต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และคุณนายปัญญวัฒน์ อุดราช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงสา ร่วมให้ความเห็นชอบ โดยมีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๒๓ คน จากผู้แทนสมาชิกทั้งหมด ๑๓๑ คน
สหกรณ์ฯ ได้มอบเครื่องมือแพทย์ (เครื่องดูดควันทางการแพทย์ สำหรับงานห้องผ่าตัด) จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท ให้กับโรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นำไปใช้ประโยชน์ โดยมี นายแพทย์กฤตพงษ์ โรตนวิภาต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสาพร้อมทีมการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ
สหกรณ์ฯ ได้มอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด ประจำปี ๒๕๖๕
จำนวน 7 โรงเรียน จากทั้งหมด 44 โรงเรียน ได้แก่
(1) โรงเรียนบ้านสาคร ตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
(2) โรงเรียนบ้านน้ำมวบ ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
(3) โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
(4) โรงเรียนบ้านปงสนุก ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
(5) โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม ตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
(6) โรงเรียนบ้านท่ามงคล ตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
(7) โรงเรียนบ้านไหล่น่าน ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
และได้มอบรางวัลให้แก่โรงเรียนที่ออมเงินสม่ำเสมอ และมียอดเงินฝากมากที่สุดจำนวน 3 อันดับ ได้แก่
(อันดับที่ ๑) โรงเรียนบ้านสาคร ตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มียอดเงินฝาก ณ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๕๔,๙๑๑.๕๑ บาท
(อันดับที่ ๒) โรงเรียนบ้านน้ำมวบ ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มียอดเงินฝาก ณ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๐๙,๗๘๕.๓๗ บาท
(อันดับที่ ๓) โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มียอดเงินฝาก ณ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๙๗๒,๙๒๒.๔๖ บาท
โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง ๗ โรงเรียน เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้