หน้าหลัก
บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลเวียงสา


สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ (เครื่องวัดความดัน) จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท ให้กับโรงพยาบาลเวียงสา เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพการมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลเวียงสา โดยมี นายแพทย์กฤตพงษ์ โรจนวิภาต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสา รับมอบในครั้งนี้ และโอกาสนี้ สหกรณ์ฯ ได้ตระหนักถึงการช่วยเหลือประชาชนชาวอำเภอเวียงสา และขอเป็นกำลังใจให้แก่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสาทุกท่าน โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๔ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด