หน้าหลัก
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดจันทบุรี


สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด จังหวัดจันทบุรี ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ประธานกลุ่ม ผู้จัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ รวม ๔๐ คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์” เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีนายอาวุธ ปัญญาอินทร์ ประธานกรรมการ นางเยาวนุช วันเพ็ญ ผู้จัดการ นายเด่นศักดิ์ แก้วเทพ ผู้ช่วยผู้จัดการ คณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ยังได้รับเกียรติจาก คุณสุภาพ ไทยน้อย สหกรณ์จังหวัดน่าน, คุณทรงศรี แนวพิชิต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และทีมงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด
ในโอกาสนี้ คณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด ได้ให้ความกรุณามอบผ้าห่มเพื่อสนับสนุนโครงการ “ห้วยโก๋น ขุนน่าน สานฝันเชื่อมสัมพันธ์คนสหกรณ์น่าน” และโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนเพื่อส่งมอบให้โรงเรียนในสังกัดอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน