หน้าหลัก
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ"


     สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ" ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้รับเกียรติจากท่านสุภาพ ไทยน้อย สหกรณ์จังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากคุณเกรียงศักดิ์ หางนาค ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก และคุณทรงศรี แนวพิชิต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 2 สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้