หน้าหลัก
ตรวจเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยธรรมชาติ


เมื่อวันที่ 8  พฤษภาคม 2562  สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด  นำโดย นายอาวุธ  ปัญญาอินทร์  ประธานกรรมการ  นางสมพร  วิมุกตะกุล  ผู้จัดการ  นายเด่นศักดิ์  แก้วเทพ  ผู้ช่วยผู้จัดการ  ร่วมออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด ซึ่งได้ประสบภัยธรรมชาติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านบุญเรือง  ตำบลไหล่น่าน  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน   ทำให้บ้านเรือนสมาชิกได้รับความเสียหาย จำนวน 12 ราย  ในการนี้  สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น โดยมอบน้ำดื่ม และมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ และวัดบ้านบุญเรือง