หน้าหลัก
ตรวจเยี่ยม/ให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ฯ ประสบภัยธรรมชาติ


  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562  สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด  นำโดย นายอาวุธ  ปัญญาอินทร์  ประธานกรรมการ  นางสมพร  วิมุกตะกุล  ผู้จัดการ  นายเด่นศักดิ์  แก้วเทพ  ผู้ช่วยผู้จัดการ  นางสาวทรงศรี  แนวพิชิต  ผู้อำนวยการส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 2 สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน  ร่วมออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด ซึ่งได้ประสบภัยธรรมชาติ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ บ้านห้วยสอน  ตำบลไหล่น่าน  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน   ทำให้บ้านเรือนสมาชิกได้รับความเสียหาย จำนวน 22 ราย  ในการนี้  สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น โดยมอบน้ำดื่ม และมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ทั้งหมด 22 ราย