หน้าหลัก
ธุรกิจของเรา

ธุรกิจของสหกรณ์

สหกรณ์ดำเนินธุรกิจแบบเอนกประสงค์ครบวงจร โดยบริการธุรกิจต่างๆ แก่สมาชิกดังนี้

1. ธุรกิจสินเชื่อ

สหกรณ์บริการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ

2. ธุรกิจซื้อ

สหกรณ์บริการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ดังนี้

- วัสดุการเกษตร(ปุ๋ย,ยา,เมล็ดพันธ์,อาหารสัตว์)

- วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร

3. ธุรกิจปั้มน้ำมัน

สหกรณ์มีปั้มน้ำมันอยู่ 2 สาขา ได้แก่ สาขาสำนักงาน และ สาขาบ้านดอนแท่น

- บริการส่งน้ำมันตามหมู่บ้าน

- บริการขายน้ำมันหน้าลาน

4. ธุรกิจขาย ด้านการรวบรวม

- รวบรวมข้าว,ข้าวโพด,ถั่วเหลือง

5. ธุรกิจเงินรับฝาก

- เงินรับฝากออมทรัพย์

เงินฝากประเภทนี้จะเปิดให้บริการแก่สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบที่มีความต้องการฝากเงินกับสหกรณ์ จะฝากหรือถอนเมื่อใดก็ได้สหกรณ์คิดอัตราดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ 3% ต่อปี โดยฝากครั้งแรกตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป

- เงินรับฝากพิเศษ

เงินฝากประเภทนี้จะเปิดให้บริการทั้งสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ ที่มีความต้องการฝากเงินกับสหกรณ์ โดยสหกรณ์คิดอัตราดอกเบี้ยให้ ร้อยละ 3.5 % ต่อปี แต่จะต้องฝากครั้งแรกตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง หากเดือนใดมีการถินเงนมากกว่า 1 ครั้ง สหกรณ์จะดิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สอง และครั้งต่อๆ ไปในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวน ณ ที่ถอนแต่ไม่ต่ำกว่า 30 บาท

- เงินรับฝากสัจจะออมทรัพย์

เปิดบริการให้เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ ระยะเวลาฝาก 3 ปี จะถอนเงินฝากได้ก็ต่อเมื่อฝากครบ 3 ปีขึ้นไป โดยสหกรณ์คิดอัตราดอกเบี้ยให้ร้อยละ 4 % ต่อปี

** หมายเหตุ สำหรับอัตราดอกเบี้ย อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะเศรษฐกิจ สมาชิกฝากเงินกับสหกรณ์ฯได้รับการยกเว้นการเสียภาษี ณ ที่จ่าย

6. ธุรกิจประกันชีวิต/วินาศภัย

สหกรณ์ถือหุ้นกับบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) สมาชิกเป็นเจ้าของมีหลายประกันหลากหลาย แต่ที่สหกรณ์ฯ แนะนำมี 2 แบบคือ

- แบบสะสมทรัพย์ (ฝากระยะยาว 15 ปี คุ้มครอง 15 ปี)

- แบบสะสมทรัพย์ ผู้สูงอายุ (ส่งเบี้ยประกัน 7 ปี คุ้มครอง 90 ปี)

สหกรณ์ร่วมกับบริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้บริการประกันวินาศภัย ได้แก่

- ประกันภัยบ้านที่อยู่อาศัย อาคาร

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์

กรรมการบริหารกลุ่มซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ชิดกับเกษตรกร ต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะมาสมัครเป็นสมาชิกก่อน ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ฯ ได้กำหนดขึ้น ดังนี้

1. แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมการเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อประธานกลุ่ม กรรมการบริหารกลุ่ม โดยประธานกลุ่มและกรรมการบริหารกลุ่มตรวจสอบดังนี้

1.1 เป็นเกษตรกร อายุ 20 ปี แต่ไม่เกิน 55 ปี

1.2 เป็นผู้ตั้งบ้านเรือนและดำเนินงานเกษตรกรรมอยู่ในท้องที่ดำเนินงานของสหกรณ์ (เกิดในอำเภอเวียงสา เท่านัน) กรณีย้ายจากต่างจังหวัดเข้ามาอยู่ในพื้นที่อำเภอเวียงสา ต้องครบ 60 วัน (2 เดือน)

1.3 เป็นผู้ซื่อสัตย์ มีชื่อเสียงดี ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ

1.4 ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือ ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

1.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

1.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์ใดๆ โดยมีความผิดเว้นแต่พ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกออก

1.7 มีความศรัทธาในระบบและวิธีการสหกรณ์

1.8 ต้องให้ความร่วมมือกับกลุ่มสมาชิกและสหกรณ์

2. สิ่งทีต้องเตรียมสมัครเป็นสมาชิก มีดังนี้

2.1 ใบรับรองประธานกลุ่ม/กรรมการบริหารกลุ่ม จำนวน 1 ฉบับ

2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2.4 สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส) จำนวน 1 ฉบับ

2.5 สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีอย่า) จำนวน 1 ฉบับ

2.6 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

2.7 คู่สมรสต้องมาเซ็นต์ยินยอม ณ สหกรณ์ฯ จำนวน 1 ฉบับ

3. เจ้าหน้าที่แผนสินเชื่อทำใบสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อให้หัวหน้าฝ่ายเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน

4. เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นควรรับเข้าเป็นสมาชิก เจ้าหน้าหน้าที่สินเชื่อจะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการมาชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าหุ้นแรกเข้าและเปิดบัญชีเงินฝาก

5. สมาชิกนำเงินมาชำระค่าธรรมเนียม,ค่าหุ้น และเปิดบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้วจึงถือว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์อย่างสมบูรณ์