หน้าหลัก
ประวัติสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด

ประวัติความเป็นมา สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด

สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด ก่อกำเนิดมาจากการจดทะเบียนควบสหกรณ์ประเภทจัดหาทุน จำนวน 29 สหกรณ์ โดยอาศัยความตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2513 จำนวนสมาชิกเมื่อแรกควบมีจำนวน 253 คน แบ่งเป็น 11 กลุ่ม

มีคณะกรรมการดำเนินการชุดแรกจำนวน 10 คน

1. นายทอง จันต๊ะ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. นายขจร สอนศิริ ตำแหน่ง เลขานุการ
3. นายแฝง ไชยปัญญา ตำแหน่ง เหรัญญิก
4. นายเสนา วงค์กองแก้ว ตำแห่นง กรรมการ
5. นายตา ศรีปัญญา ตำแหน่ง กรรมการ
6. นายยศ ธนะภาษี ตำแหน่ง กรรมการ
7. นายเจริญ เขื่อนเพชร ตำแหน่ง กรรมการ
8. นายกุณะ วัชระปราณี ตำแหน่ง กรรมการ
9. นายวงค์ อินรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
10. นายจันต๊ะวงค์ โปทาหมุด ตำแหน่ง กรรมการ

ด้วยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิก กรรมการดำเนินการ พนักงานสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้ฐานะของสหกรณ์ฯ มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับจนถึงปัจจุบัน สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด มีจำนวนสมาชิก 2,335 คน แบ่งออกเป็น 51 กลุ่ม กระจายไปตามท้องที่อำเภอเวียงสา มีทุนดำเนินงานรวม 15.2 ล้านบาท

สำหรับสำนักงานสหกรณ์ฯ เดิมอาศัยอยู่กับฉางเอนกประสงค์ ซึ่งคับแคบและไม่เป็นการสะดวกในการที่สมาชิกมาติดต่อสหกรณ์ฯ คณะกรรมการดำเนินการจึงได้มีมติให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2531 โดยใช้แบบแปลนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ วงเงินก่อสร้างประมาณ 550,000 บาท ซึ่งใช้จ่ายจากทุนสะสมเพื่อการขยายงานของสหกรณ์เองประมาณ 400,000 บาท ส่วนที่เหลือได้มาจากการให้สมาชิกบริจาคสมทบ และให้สมาชิกถือหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ การก่อสร้างได้แล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2533 เป็นอาคารที่มั่นคง แข็งแรง ตั้งอยู่ด้านหน้าภายในบริเวณที่ดินของสหกรณ์ฯ เอง ริมถนนใหญ่ เป็นที่เชิดหน้าชูตาของสมาชิก ซึ่งจะเป็นผลให้สมาชิกเกิดความศรัทธาเชื่อมั่น และร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการกิจการตามแนวทางของสหกรณ์ฯ ให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

จากนั้น ปี พ.ศ. 2547 สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นค่าขนย้ายเครื่องอบลดความชื้น จำนวน 1,200,000 บาท ทำการสร้างเครื่องอบลดความชื้น โดยนำเครื่องอบลดความชื้นจากสหกรณ์การเกษตรจากจังหวัดภาคอีสาน จำนวน 3 ชุด รวมเป็นชุดเดียว เปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นการใช้ซังข้าวโพดและฟืนทดแทน

ปี พ.ศ. 2548 สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงาน และบ้านพักฝ่ายรวบรวมผลผลิต งบประมาณก่อสร้าง ประมาณ 400,000 บาท

ปี พ.ศ. 2548 สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด ได้ดำเนินการสร้างฉางเอนกประสงค์เพิ่มอีก 1 หลัง งบประมาณก่อสร้าง ประมาณ 400,000 บาท

ปี พ.ศ. 2549 สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด ได้สร้างสำนักงานใหม่ งบประมาณก่อสร้าง ประมาณ 5,000,000 บาทได้ก่อสร้างสำนักงานฝ่ายจัดซื้อสินค้ามาจำหน่าย งบประมาณก่อสร้าง ประมาณ 1,000,000 บาทได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 4,000,000 บาท โดยจัดซื้ออุปกรณ์โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำโรงงานปุ๋ย จำนวน 2 คน เป็นระยะเวลา 1 ปี

ปี พ.ศ. 2550 สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด ได้จัดตั้งสถานีวิทยุสหกรณ์ฯ งบประมาณในการจัดตั้ง 500,000 บาท ได้ก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันบางจาก งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 2,600,000 บาท (20 สิงหาคม 2551)ได้ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด 3 ห้อง งบประมาณในการก่อสร้าง 90,000 บาท

ปี พ.ศ. 2551 สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด ได้ก่อสร้างร้านอาหาร งบประมาณการก่อสร้างประมาณ 450,000 บาท ได้ก่อสร้างฉางเอนกประสงค์ งบประมาณก่อสร้างประมาณ 500,000 บาท นอกจากนี้ยังได้รับงบสนับสนุนจากสหภาพสหกรณืการเกษตรกลางประเทสญี่ปุ่น จำนวน 300,000 บาทโดยจัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระหว่างสันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยกับสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด

* สหกรณ์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทดแทน(ไบโอดีเซล)"ในสถาบันเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้คัดเลือกให้เป็น "สหกรณ์ต้นแบบ" และสนับสนุนงบประมาณณค่าอบอรม และศึกษาดูงาน จำนวนเงิน 35,000 บาท นอกจากนี้สนับสนุนเงินอึดหนุน เป็นจำนวนเงิน 700,000 บาท เพื่อจัดซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นในการผลิตและจำหน่าย น้ำมันเชื้อเพลิง (ไบโอดีเซล)

ปี พ.ศ.2552 สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนจากจังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ของจังหวัด ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โครงการส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทน (สบู่ดำ)จำนวนเงิน 1,5000,000 บาท สำหรับการแก้ไขปัญหาความยากจยและกระจายรายได้ ส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน ไนอกจากนั้นได้มีการก่อสร้างสถานที่จอดรถยนต์จำนวน 1 หลัง งบประมาณก่อสร้าง จำนวน 240,000 บาท รวมไปถึงการดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์สถานีบริการน้ำมันปั๊มน้ำมันบางจาก (สาขาบ้านดอนแท่น)งบประมาณจำนวน 1,490,000 บาทและได้ก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่บริเวณสถานีบริการน้ำมัน (สาขาบ้านดอนแท่น)งบประมาณก่อสร้าง 900,000 บาท

ปี พ.ศ.2553 สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด ได้จัดซื้อรถบรรทุกน้ำมัน จำนวน 1 คัน งบประมาณจัดซื้อ จำนวน 3,000,000 บาท และยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดน่าน แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง จำนวนเงิน 1,946,400 บาท เพื่อก่อสร้างลานตาก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,684 ตารางเมตร

ปี พ.ศ.2554 สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้างโกดังเก็บผลิตผลการเกษตร พื้นที่ 2,400 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 2,200,000 บาท ทั้งยังได้มีการปรับปรุงรถบรรทุก 6 ล้อ เป็นรถบรรทุกน้ำมันส่งตามหมู่บ้าน จำนวน 1 คัน งบประมาณ 600,000 บาท และยังได้มีการจัดซื้อที่ดิน พื้นที่ 22 ไร่ งบประมาณ 4,500,000 บาท

ปี พ.ศ.2555 สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด ได้จัดซื้อและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ยี่ห้อ CUMMINS รุ่น 138 KVA พร้อมตรู้เก้บเสียง งบประมาณ 800,000 บาท และในปีนี้ สหกรณ์ได้รับคัดเลือกให้เป็น "สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2555 " ด้านการเกษตร ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

ปี พ.ศ. 2556 สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด ได้จัดซื้อรถตักผลผลิตการเกษตร เพื่อใช้งานฝ่ายรวบรวมผลผลิตการเกษตรเพิ่มอีกอีก 1 คัน ยี่ห้อ Lingong รุ่น CLG 835 แขนยาว4.8 เมตร 4 เกียร์ งบประมาณ 1,950,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

* สหกรณ์ ฯ ได้ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายอาคารสำนักงาน งบประมาณการก่อสร้าง 1,300,000 บาท(หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

* สหกรณ์ ฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างสถานที่จอดรถฝ่ายรวบรวมผลผลิต งบประมาณการก่อสร้าง 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วย)

* สหกรณ์ ฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างถังเก้บน้ำ งบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

* สหกรณ์ ฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างเทลานคอนกรีตบริเวณด้านหน้าสำนักงาน งบประมาณ 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)

* สหกรณ์ ฯ ได้ดำเนินการซ๋อมแซมลานบริเวณสถานีบริการน้ำมัน สาขาดอนแท่นงบประมาณ 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

* สหกรณ์ ฯ ได้ก่อสร้างสำนักงานปั๊มน้ำมันและศูนย์กระจายสินค้า งบประมาณ 490,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ปี พ.ศ. 2557 สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด ได้ก่อสร้างร้านกาแฟ งบประมาณการก่อสร้าง 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ปัจจุบันการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด เป็นที่ยอมรับในหมู่สมาชิกและเพื่อนชาวสหกรณ์ด้วยกัน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพราะสหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินงานที่ดี มีผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่อุทิศตนเพื่องานสหกรณ์เป็นที่ตั้ง มีความรักและผูกพันกับสหกรณ์ที่มีความใฝ่ฝันที่จะเห็นความรุ่งเรือง และความก้าวหน้าความอยู่ดีกินดีบังเกิดขึ้นในมวลหมู่สมาชิกของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทุกคนมีอุดมการณ์ตั้งตนไว้ชอบ มีการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่องานส่วนรวมของสหกรณ์ มีความพร้อมทุกอย่างที่จะช่วยเหลือ สนับสนุนสมาชิกสหกรณ์ฯ ให้อยู่ดีกินดี มีฐานะที่มั่นคงเป็นรากฐานที่ดีของเกษตรกรไทยสืบต่อไป

เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคต สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด จะเป็นที่พึ่งจากสมาชิกได้ โดยใช้ทุนดำเนินงานของสหกรณ์เอง ทั้งนี้ ต้องได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสหกรณ์เป็นสำคัญ เราชาวสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด ก็พร้อมน้อมรับคำแนะนำจากทุกๆ ฝ่ายเพื่อจะได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางที่หวังไว้ด้วยความเคารพรักยิ่ง..."

"จะปลูกพืชต้องเตรียมดิน จะกินต้องเตรียมอาหาร จะพัฒนางานต้องเตรียมคน จะพัฒนาคนต้องพัฒนาที่ใจ จะพัฒนาใครต้องพัฒนาตนเองก่อน"

วิสัยทัศน์

" พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมบริการ ประสานเครือข่าย "